Sóc administració pública

L’administració pública té un paper decisiu a l’hora de donar suport a l’etiquetatge en català. Darrerament, diverses guies de contractació estan habilitant maneres d’establir o valorar factors socials a l’hora de triar entre les empreses que liciten o quins productes es compren. D’aquesta manera, l’Administració aprofita tot el poder que té com a compradora per a decidir on posa els diners.

En el cas dels productes etiquetats en català, la llei regula que les administracions catalanes (inclòs l’àmbit local) estan obligades a fer servir el català en l’etiquetatge dels productes que ofereixin o subministrin (article 30.1. de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística).

A més, el Parlament de Catalunya s’ha compromès en la Moció 120/XI del Parlament de Catalunya, sobre la política lingüística a “garantir, mitjançant l’estipulació corresponent en els contractes del sector públic que els productes, les obres i els serveis que s’adquireixen i s’ofereixen en espais de l’Administració de la Generalitat, dels ens locals, de les empreses públiques i de les universitats catalanes, inclosos els corresponents a serveis prestats per empreses concessionàries, continguin les informacions obligatòries en l’etiquetatge, com a mínim, en català d’acord amb l’article 30.1 de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, i el Codi de consum”.

I l’Administració, què pot fer?

1. Auditar l’estat dels productes amb informador per a les persones consumidores que ofereix l’Administració.

2. Requerir als proveïdors una adaptació a la legislació catalana de consum i la legislació de contractació de les administracions públiques, o comprar directament a proveïdors que etiquetin en català.

3. En cas de compres conjuntes, caldrà que destriem aquells productes que no s’ofereixen etiquetats en català i procurem requerir un canvi als proveïdors, o substituir-los.

4. Preveure en el plec de clàusules de les licitacions i concessions l’obligació dels licitadors i concessionaris de comprometre’s a oferir els productes etiquetats en català.

5. Pel que fa als serveis ja licitats o concedits, podem informar els licitadors i els concessionaris de la normativa vigent sobre el dret de disposar de l’etiquetatge en català.

Quins productes s’etiqueten en català? Consulta'ls!